Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Zimná súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“). Tento štatút je dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Skrátené pravidlá súťaže a výňatky z tohto dokumentu použité na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. Tento štatút môže byť upravený, zmenený len formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených vyhlasovateľom súťaže. I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Damita Cosmetics s r.o. Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Mierová 25, 821 05 Bratislava, Slovensko Dátum narodenia / IČO: 35746491 Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.17327/B DIČ: 2020211457 IČ DPH: SK2020211457 (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) II. PREDMET SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE Predmetom súťaže je zodpovedanie krátkeho dotazníka, ktorý súťažiaci vyplní/vypíše priamo na web stránke vyhlasovateľa. Registračný formulár sa nachádza na stránke www.mandlovy.sk. III. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 10.12.2021 do 10.02.2022 (ďalej len ako „doba trvanie súťaže“). Prijímanie online registrácií na stránke www.mandlovy.sk sa končí dňom 10.02.2021 o 24.00 hod. IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky: v termíne od 10.12.2021 do 10.02.2022 vypíše krátky dotazník, t.j. zodpovie na všetky otázky na www.mandlovy.sk a vypíše kontaktné údaje. Opakovaná účasť v súťaži nie je možná. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. V prípade, že súťažiaci vyhrá viac cien, pridelená mu bude hodnotnejšia cena. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba. V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 3x kniha "Pestro a zdravšie" autorky Lívie Mikulčíkovej v hodnote 27,90 EUR (slovom dvadsaťsedem eur a deväťdesiat centov) 1x kniha "Intolerancie s chuťou" autorky Lívie Mikulčíkovej v hodnote 22 EUR (slovom dvadsaťdva eur), 3x ručne šitý kožený wrap náramok od Mirka_naramky/Sashe v hodnote 15 Eur (pätnásť eur), 5x ručne vyrobené nášnice od od Mirka_naramky/Sashe v hodnote 5 Eur (päť eur), 1x "Ľudovkár" - nákrčník, čiapka a šatka od Aidastyle v hodnote 15 Eur (pätnásť eur); pričom ku každej z uvedených cien si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo prideliť výhru 1ks DC mandľový denný krém v hodnote 6 eur (šesť eur). Okrem uvedených cien je po splnení podmienok súťaže je možné vyhrať aj nasledovné ceny: 5x set DAMITA nočný výživný krém + DC denný výživný krém v hodnote 14 Eur (štrnásť eur) 10x DC denný výživný krém v hodnote 6 Eur (šesť eur). Vyhlasovateľ si vyhradzuje predĺžiť trvanie obdobia súťaže. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže. VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti správnosti vyplnenia súťažného formulára. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že výherca preukáže svoju spojitosť so zaslaným príbehom odpoveďou na krátky kontaktný e-mail a potvrdí svoje kontaktné údaje pre zaslanie výhry. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 4 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 14.02.2022. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná zamestnanec vyhlasovateľa súťaže. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu jeden krát. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník na cenu pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom. Vyžrebovaných bude 28 výhercov v zmysle vyššie uvedeného zoznamu výhier. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný o výhre prostredníctvom e-mailu, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom, respektíve zaslaním poštou v zmysle dohody medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Prihlásením sa do súťaže udeľuje súťažiaci súhlas: „Prihlásením sa do súťaže udeľujem Vyhlasovateľovi DAMITA COSMETICS spol. s r.o., Mierová 25, 821 05 Bratislava(ďalej len: „vyhlasovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: Spracovanie agendy súťaže „Zimná súťaž“ organizovaných spoločnosťou DAMITA COSMETICS spol. s r.o. na svojich webových sídlach www.mandlovy.sk, www.mandlovy.cz, www.damita-cosmetics.com, ale aj na facebookových stránkach Damita Cosmetics Mandľový krém, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 10 rokov od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: ​moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Vyhlasovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: emailovou žiadosťou zaslanou na adresu sutaz@mandlovy.sk, telefonicky (+421 903 835 711) alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla vyhlasovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.“ VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej facebookovej stránke. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. V Bratislave dňa 09.12.2021 Vyhlasovateľ súťaže: DAMITA COSMETICS spol. s r.o.